Thông báo V/v xin ý kiến của cổ đông

(5/7/2018 7:41:30 PM )

Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến Cổ đông:

Nội dung Tờ trình đề nghị xem tại đây

Nội dung phiếu lấy ý kiến đề nghi xem tại đây


CÁC TIN KHÁC