Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (Thay cho giấy mời)

(5/22/2018 3:10:05 PM )

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V, để biết  thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây.

Để xem nội dung chi tiết Thư xác nhận tham dự Đại hội, xin mời tải tại đây.


CÁC TIN KHÁC