Thông báo v/v ứng cử, đề cử thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2021) trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(2/25/2020 10:20:30 AM )

+ Nội dung Thông báo v/v ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

+ Để xem và tải mẫu đơn:

- Ứng cử cá nhân, xin mời Tải về tại đây;

- Đề cử của cá nhân, xin mời Tải về tại đây;

- Đề cử của nhóm cổ đông, xin mời Tải về tại đây.

+ Để xem và tải mẫu sơ yếu lý lịch người ứng cử, đề cử vào HĐQT, xin mời Tải về tại đây.


CÁC TIN KHÁC


<<Đầu 1 2Tiếp Cuối>>