Trang chủ Cổ đông Đại hội Cổ đông

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (22/5/2018)


1. Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2017. Để xem chi tiết xin mời Tài về tại đây. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán. Để xem chi tiết xin mời Tài về tại đây.