Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên được thành lập từ tháng 10 năm 2005 theo Quyết định Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước số 2257/QĐ-TCCB. Hiện nay hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, đa dạng và đóng vai trò như "Công ty mẹ" đầu tư vào 04 chi nhánh thành viên với các dịch vụ, sản phẩm đa dạng.
Chi tiết