Thông báo V/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 51 tỷ lên 101 tỷ, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Giấy đăng ký mua mua cổ phần phát hành thêm, xin mời Tải tại đây.

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua mua cổ phần phát hành thêm, xin mời Tải tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *