Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (thay cho giấy mời) – Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên:

1. Nội dung Thông báo (thay cho giấy mời), đề nghị Xem tại đây;

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Tải tại đây;

3. Tài liệu Đại hội:

     3.1. Dự thảo Chương trình Đại hội, để xem nội dung đề nghị Xem tại đây;

     3.2. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, để xem nội dung đề nghị Xem tại đây;

     3.3. Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập, để xem nội dung đề nghị Xem tại đây;

     3.4. Dự thảo Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập, để xem nội dung đề nghị Xem tại đây;

     3.5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội, để xem nội dung đề nghị Xem tại đây.

     3.6. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán, để xem chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *