Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 3, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 3, xin mời tải tại đây.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 3:

+ Chương trình dự kiến, xin mời tải tại đây.

+ Nội dung thảo luận, xin mời tải tại đây.

+ Phiếu biểu quyết, xin mời tải tại đây.

+ Dự thảo Nghị quyết, xin mời tải tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *