Nội dung Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi::

1. Nội dung Thông báo (thay giấy mời), đề nghị Xem tại đây;

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, xin mời tải tại đây;

3. Chương trình Đại hội dự kiến, xin mời xem tại đây;

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội, xin mời xem tại đây;

5. Dự thảo Nghi quyết, xin mời xem tại đây;

6. Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2020-2025), xin mời xem tại đây;

7. Đơn ứng cử,  xin mời tải tại đây;

8. Đơn đề cử, xin mời tải tại đây;

9. Mẫu sơ yếu lý lịch,  xin mời tải tại đây;

10. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS, xin mời xem tại đây;

11. Dự thảo Điều lệ Công ty, xin mời xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *