+ Nội dung Thông báo v/v ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để biết thông tin chi tiết đề nghị Xem tại đây.

+ Để xem và tải mẫu đơn:

– Ứng cử cá nhân, xin mời Tải về tại đây;

– Đề cử của cá nhân, xin mời Tải về tại đây;

– Đề cử của nhóm cổ đông, xin mời Tải về tại đây.

+ Để xem và tải mẫu sơ yếu lý lịch người ứng cử, đề cử vào HĐQT, xin mời Tải về tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *